Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019

Thuật Ngữ Thương Hiệu

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Brand: Thương hiệu Administrator 7824
2 Brand Positioning: Định vị thương hiệu Administrator 6091
3 Brand Extension: Mở rộng thương hiệu Administrator 6004
4 Brand Awareness: Sự nhận biết thương hiệu Administrator 6128
5 Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu Administrator 5354
6 Brand promise: Lời hứa thương hiệu Administrator 5141
7 Brand Equity: Tài sản thương hiệu Administrator 5208
8 Brand Vision: Tầm nhìn thương hiệu Administrator 4996
9 Brand mission: Sứ mạng thương hiệu Administrator 5102
10 Brand Strategy: Chiến lược thương hiệu Administrator 5159
11 Brand sponsorship: Xây dựng thương hiệu thông qua tài trợ Administrator 3713
12 Brand Valuation: Định giá thương hiệu Administrator 3487
13 Franchising: Nhượng quyền thương hiệu Administrator 4589
14 Merger & Acquisition: Sáp nhập và Mua lại Administrator 1897
15 Corporate brand: Thương hiệu tập đoàn Administrator 4400
16 Brand Measurement: Đo lường thương hiệu Administrator 4418
17 Positioning Statement: Tuyên ngôn định vị Administrator 4604
18 Branding: Xây dựng thương hiệu Administrator 5427
19 Brand Memory: Ký ức thương hiệu Administrator 4665
20 Brand Health Check : Khám sức khoẻ thương hiệu Administrator 4642